Trial Class 

A trial Tai Chi & Qigong class for your enjoyment!